FIRE ALARM SYSTEM

FIRE ALARM SYSTEM


ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ คือ ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นภายในอาคาร สถานที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน หรือสถานที่เก็บสินค้าต่างๆ เพื่อทำการแจ้งเตือนผู้ที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ ให้ทราบว่าในขณะนั้นได้มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถประสานงานแจ้งเหตุหรือระงับเหตุได้ทันท่วงที หรือเพื่อให้สามารถหลบหนีหรืออพยพออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย ช่วยป้องกันหรือลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตหรือทรัพย์สินได้

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ แต่ไม่ไช่ระบบดับเพลิง ซึ่งจะประกอบด้วยแผงควบคุม อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้อัตโนมัติ และอุปกรณ์แจ้งเหตุ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้นั้น สามารถต่อพ่วงเข้ากับระบบต่างๆได้ เช่น ระบบดับเพลิง ระบบรักษาความปลอดภัย หรือระบบประกาศเสียงสาธารณะ เป็นต้น เพื่อทำงานร่วมกันเมื่อเกิดเหตุ


System Sensor – Fire

Alarm System

Create a website for free Online Stores