• Home

  • Activity

  • บริษัท นิมเบิล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ บริษัทเฟรเซอรส์ พร็อพเพอร์ตี้  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ "ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  Fire Alarm System / ระบบป้องกันฟ้าผ่า Lightning / ระบบสายดิน Grounding System "

บริษัท นิมเบิล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ บริษัทเฟรเซอรส์ พร็อพเพอร์ตี้  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ "ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  Fire Alarm System / ระบบป้องกันฟ้าผ่า Lightning / ระบบสายดิน Grounding System "

  • Home

  • Activity

  • บริษัท นิมเบิล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ บริษัทเฟรเซอรส์ พร็อพเพอร์ตี้  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ "ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  Fire Alarm System / ระบบป้องกันฟ้าผ่า Lightning / ระบบสายดิน Grounding System "

บริษัท นิมเบิล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ บริษัทเฟรเซอรส์ พร็อพเพอร์ตี้  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ "ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  Fire Alarm System / ระบบป้องกันฟ้าผ่า Lightning / ระบบสายดิน Grounding System "

บริษัท นิมเบิล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ บริษัทเฟรเซอรส์ พร็อพเพอร์ตี้  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ "ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  Fire Alarm System / ระบบป้องกันฟ้าผ่า Lightning / ระบบสายดิน Grounding System " ในวันที่ 11 กันยายน 2563


Create a website for free Online Stores