• Home

  • Activity

  • สมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยอง จัดงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน

สมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยอง จัดงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน

  • Home

  • Activity

  • สมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยอง จัดงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน

สมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยอง จัดงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน

สมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยอง จัดงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานของแรงงานในสถานประกอบกิจการ

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.65 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมืองระยอง นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 2 ชลบุรี ภาครัฐ และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการทำงาน ในงานมีกิจกรรมมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เจ้าหน้าที่ระดับวิชาชีพดีเด่น และหน่วยงานความปลอดภัยดีเด่น การสัมมนา และอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน การสาธิตเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย มีบูธนิทรรศการ และกิจกรรมด้านความปลอดภัยมาแสดงให้ได้รับความรู้กันด้วย


Create a website for free Online Stores