• Home

  • Activity

  • สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1

  • Home

  • Activity

  • สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมหาดน้ำริน อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยองCreate a website for free Online Stores