• หน้าแรก

  • ข่าวสารกิจกรรม

  • สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ (Enterpreneurship Development)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ (Enterpreneurship Development)

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารกิจกรรม

  • สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ (Enterpreneurship Development)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ (Enterpreneurship Development)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ (Enterpreneurship Development) หัวข้อการฝึกอบรม จะประกอบด้วยการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ พื้นฐานด้านการจัดการทางธุรกิจ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์