• Home

  • Activity

  • สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ (Enterpreneurship Development)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ (Enterpreneurship Development)

  • Home

  • Activity

  • สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ (Enterpreneurship Development)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ (Enterpreneurship Development)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ (Enterpreneurship Development) หัวข้อการฝึกอบรม จะประกอบด้วยการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ พื้นฐานด้านการจัดการทางธุรกิจ

Create a website for free Online Stores