Grounding & Lightning Protection System

Grounding & Lightning Protection System

3 Items
Bynimble คือ อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ระบบฟาราเดย์และระบบรากสายดิน ทีได้มาตรฐาน ผ่าน การรับรองจากสถาบันต่างๆ
The Liva Group Electric, Electronic, Construction, Contracting, Manufacturing and Trade Limited Co. was established in İzmir at the beginning of 2000’s. Liva Group, which operated in the fields of Electric and Automation in the first years, started works related to the manufacturing sector in the following years and concentrated the first product designs on the Lightning Protection Systems.
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆ ได้ ซึ่งพลังงานที่สูงมากเช่นนี้สามารถสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ และเครื่องมือ-เครื่องใช้ในการควบคุมการประมวลผล
Create a website for free Online Stores