• Home

  • Activity

  • กระทรวงแรงงานมอบของขวัญปีใหม่ 2564 ภายใต้แนวคิด "รักจากใจ แรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้า" จัดแคมเปญ "ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน"

กระทรวงแรงงานมอบของขวัญปีใหม่ 2564 ภายใต้แนวคิด "รักจากใจ แรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้า" จัดแคมเปญ "ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน"

  • Home

  • Activity

  • กระทรวงแรงงานมอบของขวัญปีใหม่ 2564 ภายใต้แนวคิด "รักจากใจ แรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้า" จัดแคมเปญ "ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน"

กระทรวงแรงงานมอบของขวัญปีใหม่ 2564 ภายใต้แนวคิด "รักจากใจ แรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้า" จัดแคมเปญ "ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน"

กระทรวงแรงงานมอบของขวัญปีใหม่ 2564 ภายใต้แนวคิด "รักจากใจ แรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้า" จัดแคมเปญ "ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน" โครงการนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good labor practices: GLP) ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 24 มีนาคม 2564

Create a website for free Online Stores