• Home

  • Activity

  • ออกบูธแสดงสินค้าในงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานของ กฟน. 3 ประจำปี 2562” ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 จ.ลพบุรี

ออกบูธแสดงสินค้าในงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานของ กฟน. 3 ประจำปี 2562” ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 จ.ลพบุรี

  • Home

  • Activity

  • ออกบูธแสดงสินค้าในงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานของ กฟน. 3 ประจำปี 2562” ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 จ.ลพบุรี

ออกบูธแสดงสินค้าในงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานของ กฟน. 3 ประจำปี 2562” ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 จ.ลพบุรี

     บริษัท นิมเบิล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานของ กฟน. 3 ประจำปี 2562” ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี

Create a website for free Online Stores