• Home

  • Activity

  • บริษัท นิมเบิลฯ ร่วมแสดงนิทรรศการ "งานสัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34"

บริษัท นิมเบิลฯ ร่วมแสดงนิทรรศการ "งานสัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34"

  • Home

  • Activity

  • บริษัท นิมเบิลฯ ร่วมแสดงนิทรรศการ "งานสัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34"

บริษัท นิมเบิลฯ ร่วมแสดงนิทรรศการ "งานสัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34"

กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ในวันที่ 30 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2565 2564  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ภายใต้แนวคิด ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand)  โดยงานดังกล่าวจัดให้มีการสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการและการสาธิตด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งกิจกรรมการประกวดและสาระบันเทิงด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้กลุ่มบุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสในการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ แนวคิดและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน (จัดงานภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข)  โดยโซนนิทรรศการ จัดขึ้นบริเวณอาคารชาเลนเจอร์ 1
Create a website for free Online Stores